Corporate Info

ชื่อกิจการ :  บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทธุรกิจ 

        - Urban & Industrial Pest Management
        - ติดตั้งระบบวางท่อน้ำยาเคมีใต้พื้นอาคาร (ระหว่างการก่อสร้าง)  
        - วางแผนควบคุม กำจัด ลดความเสี่ยง การบุกรุกของปลวกใต้ดิน 
        - BISTEC’S PIPE RETICULATION TREATMENT SYSTEM

เริ่มดำเนินธุรกิจ  :  ปี  2536  นับเป็นเวลา  28  ปี จนถึงปัจจุบัน (2564)

เป้าหมาย (goal)     

          คุณภาพ และ มาตรฐาน คือ ผลงานของเรา


  

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 222/2 อาคารศรีวรรัฐ ม.5 ถนนภูมิเวท ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. : 02-960-8999 , 02-960-9888 ,02-960-9555
E – mail : info@bistecthai.com

สาขาเชียงใหม่

เลขที่ 234/136 ม.6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร : 053-334-333 แฟกซ์ : 053-334-334

E - mail : napatson@bistecthai.com


 


                          www.bistecthai.com


Vision mission and Policy


วิสัยทัศน์ :

Leading in Urban & Industrial Pest Management.

บริษัทที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก เมื่อนึกถึงบริการกำจัดปลวก-แมลง


พันธกิจ :1. เข้าถึงในความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในการบริหารจัดการแมลงภายในอาคารบ้านเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังมี SIGNATURE และ LIFESTYLE การใช้ชีวิต ที่แตกต่างกันออกไป เช่น บ้านที่มีสัตว์เลี้ยง เด็กอ่อน สัมภาระ หรือความสะดวกของเวลาที่จะให้เข้าไปทำบริการ2. ฝึกอบรม และพัฒนา มี TRAINING PROGRAM บุคลากรของบริษัทตลอดเวลา 3. สื่อสารองค์ความรู้ทางวิชาการ กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานราชการ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เท่าทันโลกยุคโลกาภิวัตน์4. มุ่งมั่นที่จะสรรหาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการบริการที่ดี ทันสมัย เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล ที่ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้5. การคัดสรรผลิตภัณฑ์ท่อกำจัดปลวก    ด้วยเหตุที่ว่า ท่อน้ำยากำจัดปลวก มีความสำคัญมากที่จะต้องส่งน้ำยากำจัดปลวกด้วยแรงดันสูงเป็นพิเศษ เพื่อไปเคลือบพื้นผิวดิน กำจัดแหล่งหลบซ่อน แหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งสะสมรังของปลวก ซึ่งอยู่ใต้พื้นอาคารของท่าน ได้อย่างทั่วถึง ฉ่ำลึก และเพียงพอ, หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกเข้าสู่อาคารของท่านได้ อีกทั้งในอนาคตบ้านของท่านไม่ต้องเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยากำจัดปลวก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดปลวกและสามารถใช้ท่อน้ำยา ซึ่งได้รับมาตรฐาน มอก. และคุณภาพระดับชั้นทนแรงอัดสูงชนิดพิเศษนี้ ตลอดชั่วอายุอาคาร


6.วัสดุที่ใช้ในการทำงานติดตั้งวางระบบวางท่อน้ำยาเคมีใต้พื้นอาคาร ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนด7.มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ TERMATRAC จากประเทศออสเตรเลีย สำหรับการค้นหา ตรวจสอบ ปลวกใต้ดินภายในอาคาร


  


8.การคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ คุณภาพ และมีหัวใจรักงานบริการ

     8.1 การคัดเลือกบุคลากร มีการสอบประวัติอาชญากรรมต่างๆ ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน หรือผู้บริโภคเอง มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ ให้มั่นใจในสายงานที่ทำ เป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ไม่มีพฤติกรรม Corruption กับลูกค้าและองค์กร 

     8.2 มีคุณลักษณะของนักบริการที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีสัมมาคารวะ มีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน ยอมรับคำแนะนำจากลูกค้า ทำงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และมิตรไมตรี

     8.3 มีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านการบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ใส่ใจในงานบริการ สามารถตอบข้อซักถาม หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารกับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง 

     8.4 บุคลากรมีความชำนาญ เชี่ยวชาญพิเศษ มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์ทำงานบริการกำจัดปลวก-แมลง ยาวนานนับสิบปี 
เป้าหมาย (goal) : 

 


คุณภาพ และ มาตรฐาน คือ ผลงานของเราสโลแกน :นโยบาย :


Work Process

                                                                  

    1. การคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณภาพในการปฏิบัติงาน และมีหัวใจรักงานบริการ        1.1 การคัดเลือกบุคลากร มีการสอบประวัติอาชญากรรมต่างๆ ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน หรือผู้บริโภคเอง มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ ให้มั่นใจในสายงานที่ทำ เป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ไม่มีพฤติกรรม Corruption กับลูกค้าและองค์กร 

        1.2 มีคุณลักษณะของนักบริการที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีสัมมาคารวะ มีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน ยอมรับคำแนะนำจากลูกค้า ทำงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และมิตรไมตรี

        1.3 มีการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านการบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง เพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ ใส่ใจในงานบริการ สามารถตอบข้อซักถาม หรือแลกเปลี่ยนข่าวสารกับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง 

        1.4 บุคลากรมีความชำนาญ เชี่ยวชาญพิเศษ มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์สูง ในการทำงานบริการกำจัดปลวก-แมลง ยาวนานนับ 10-20 ปี

 

    2.การคัดสรรผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง

         ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตในระดับสากล GMP, ISO 14001 ,ISO 45001  และ/หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  ที่ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้


        2.1 ปริมาณน้ำยาเคมีต้องเพียงพอ  

“ เพราะหัวใจของการกำจัดปลวก คือ ปริมาณน้ำยาเคมีต้องเพียงพอ ตรวจสอบได้ และต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์สูง เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาปลวกใต้ดินได้อย่างตรงจุด ”

        2.2 อัตราส่วนผสมขณะปฏิบัตงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง 

        2.3 สารออกฤทธิ์ที่ใช้ในการกำจัดปลวก-แมลง ต้องเป็นไปตามกฏหมายควบคุม และได้รับการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องจากหน่วยงานราชการ สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถืออีกด้วย

        2.4 โรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตในระดับสากล GMP, ISO 14001 ,ISO 45001  และ/หรือ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข  ที่ลูกค้าสามารถเชื่อมั่นได้

        2.5 ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่แกะกล่อง มีชริ้งค์พลาสติกห่อหุ้มขวดชั้นที่หนึ่ง และมีอินดักชั่นฟอล์ยเป็นชั้นที่สอง เพื่อความมั่นใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ และส่งตรงมาจากโรงงาน มาถึงมือท่าน


    3 การคัดสรรผลิตภัณฑ์ท่อกำจัดปลวก
    ด้วยเหตุที่ว่า ท่อน้ำยากำจัดปลวก มีความสำคัญมากที่จะต้องส่งน้ำยากำจัดปลวกด้วยแรงดันสูงเป็นพิเศษ เพื่อไปเคลือบพื้นผิวดิน กำจัดแหล่งหลบซ่อน แหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งสะสมรังของปลวก ซึ่งอยู่ใต้พื้นอาคารของท่าน ได้อย่างทั่วถึง ฉ่ำลึก และเพียงพอ, หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกเข้าสู่อาคารของท่านได้ อีกทั้งในอนาคตบ้านของท่านไม่ต้องเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยากำจัดปลวก ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดปลวกและสามารถใช้ท่อน้ำยา ซึ่งได้รับมาตรฐาน มอก. และคุณภาพระดับชั้นทนแรงอัดสูงชนิดพิเศษนี้ ตลอดชั่วอายุอาคาร


    4 ผู้ปฏิบัติงาน มีความชำนาญ เชี่ยวชาญพิเศษ มีประสิทธิภาพ และมีประสบการณ์สูงในการทำงานบริการกำจัดปลวก-แมลง ยาวนานนับ 10 - 20 ปี     5. มีการติดตามงานบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง     6. มีการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อสอบถามความพึงพอใจ ติดต่อนัดหมายบริการ และแก้ไขปัญหาหากพบปลวก-แมลงบุกรุก มีการยืนยันนัดหมายด้วยระบบ Electronics และรหัส เพื่อป้องกันอาชญากรรมแฝงตัว และแอบอ้างเข้าบ้านของท่าน    7. ขั้นตอนการทำงาน  "ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้"


    8. ทีมงาน Bistec Thailand ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 , ตรวจ Rapid test professional by lab โดยตรวจทุกๆ 30 วัน ( มีใบ Certificate รับรอง ) และสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล - ล่างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  นโยบายความปลอดภัย

  •      -บริษัทฯ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การสัมนา ให้ข้อมูลเอกสาร การตรวจสอบ การให้แนวทางทำงาน จูงใจ ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

  •  
  •    - บริษัทฯ สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม วิธีปฏิบัติงานกำจัดปลวก-แมลงที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม อันได้แก่ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก หมวกนิรภัย เสื้อกันสารเคมี รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดี ของพนักงานทุกคน  •      - บริษัทฯ ถือความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ตั้งแต่หัวหน้างาน จนถึงผู้ปฏิบัติงานบริการกำจัดปลวก-แมลง ที่จะร่วมมือ ร่วมใจกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งลูกค้า ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สาระน่ารู้เกี่ยวกับปลวก

   -ปลวกมีทั้งหมดกว่า 2,000 ชนิดทั่วโลก ซึ่งในเมืองไทยมีทั้งหมดประมาณ 400 ชนิด 100 ชนิดกินไม้ 10 ชนิดกินบ้านเรือนในเขตชนบท และอีก 3 ชนิดกินบ้านเรือนในเขตกรุงเทพฯหรือเขตเมือง เราต้องรู้จักชนิดของปลวกด้วย จึงจะสามารถกำจัดได้อย่างถูกต้อง น้ำยาหรือเหยื่อบางชนิดไม่เหมาะกับปลวกบ้านเรา เราก็ต้องรู้ และการกำจัดปลวกเป็นเรื่องต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ก็อย่างที่รู้ๆ กัน ปลวกทำงานไม่มีวันหยุด ปรับตัวเก่ง และหากินตลอดเวลา มีสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดสูง ปลวกเป็นภัยมืด ภัยเงียบ จึงทำให้ปลวกจะย้ายรัง บุกรุก เข้าสู่ตัวอาคารของท่าน โดยที่ท่านไม่ทันรู้ตัวได้โดยง่าย
- แมลงเม่า ก็คือ ปลวกในวรรณะสืบพันธุ์ที่โตเต็มที่โดยมีปีกยาวเลยลำตัวออกมา หากคุณพบเจอแมลงเม่าบินอยู่ สันนิษฐานได้เลยว่า บริเวณดังกล่าวหรือในระยะห่างที่ไม่ไกลมากนักอาจมีรังและปลวกอาศัยอยู่

                                                                                                                                          


-บ้านที่มืด ไม่มีคนอยู่ เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ของปลวก ดังนั้นหากไม่อยู่บ้านนานๆ  ควรส่งคนมาเปิดบ้าน ปัดกวาด ดูแล และป้องกันปลวกเป็นประจำต่อเนื่องด้วย


   

 

มด แมลงสาบ มีระบบร่างกาย แหล่งเพาะพันธุ์ แหล่งหลบซ่อนแหล่งอาหารต่างจากปลวก จึงไม่สามารถใช้ชนิดน้ำยา ความเข้มข้นและวิธีการเดียวกันกำจัดได้ ส่วนวิธีกำจัดหนูง่ายๆ คือรักษาบ้านให้สะอาด และดูแลสาธารณสุขในบ้าน เช่น ขยะ เศษอาหาร ตู้กับข้าวโดยเน้นการกำจัด และเก็บอย่างมิดชิด เป็นต้น เพราะหนูจะมาเยี่ยมหากบ้านคุณมีอาหารให้เขากิน และจะอยู่ทำรังหากมีอาหารให้กินไปเรื่อยๆ อย่างถาวร

     

 

-สำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริษัทกำจัดปลวก-แมลง บิสเทคมีข้อเสนอแนะว่า ปัจจุบันมีบริษัทกำจัดปลวกและแมลงเกิดขึ้นมากมายทุกวัน ในฐานะผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ ท่านควรคัดเลือก คัดสรร โดยการสอบถามในส่วนของคุณภาพผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลง ว่าเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก-แมลงที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีมาตรฐานกระบวนการผลิตเป็นที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ อันได้แก่ GMP, ISO ฯลฯ เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาติให้ดำเนินธุรกิจกำจัดปลวกจากสำนักงานคณะกรรมการองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งบริษัทให้บริการกำจัดปลวก-แมลง จะต้องมีใบอนุญาตมาแสดงได้ นอกจากนี้  
-ควรสอบถามถึงเรื่องผลงานที่ผ่าน ประสบการณ์ ขั้นตอนในการทำงาน เพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกรับบริการ อีกทั้ง ที่สำคัญยิ่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการกำจัดปลวก-แมลง ต้องมีประวัติดี เป็นบุคคลเชื่อถือได้ และไม่มีประวัติอาชญากรรม ทุจริต เพื่อแอบแฝงเข้ามาสังเกตการณ์ในอาคารของท่าน


     ปรัชญาชีวิตของปลวก

มหัศจรรย์แห่งชีวิตที่ยั่งยืน (Miracle of Spontaneous Life)-ปลวกเป็นแมลงที่มีวิวัฒนาการมานานนับพันปีมีสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดสูง มีความสามารถในการซ่อนรัง และทำทางเดินไปสู่แหล่งอาหารอย่างเงียบสนิท และมิดชิด มีธรรมชาติชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจและน่ามหัศจรรย์ดังนี้

1. มีความขยันขันแข็ง ปลวกงานจะช่วยกันทำหน้าที่หาอาหาร ลำเลียงอาหารเข้าสู่รัง สร้างรังตลอด 24 ชั่วโมง ไม่หยุด ไม่พัก และไม่นอน
2. มีระเบียบวินัยอย่างดีเยี่ยม ปลวกทุกวรรณะทำหน้าที่ตามที่มีการกำหนดไว้โดยไม่หลีกเลี่ยง เช่น ปลวกงานจะหาอาหารซ่อมแซม ทำความสะอาดรัง เลี้ยงราชินีและตัวอ่อน ปลวกทหารจะคุ้มครองปลวกงานที่ออกไปหาอาหาร และคอยลาดตระเวนไม่ให้ศัตรูเข้ามาในรัง ส่วนราชาและราชินี มีหน้าที่ผสมพันธุ์และวางไข่
3. ความกล้าหาญและเสียสละ ปลวกทหารจะต่อสู้ศัตรูที่จะบุกรุกเข้ามาในรังอย่าง กล้าหาญ ไม่ยอมถอยแม้จะต้องตายกัดไม่ปล่อย ยอมหัวขาด หากศัตรูพยายามดึงตัวทหารที่กัดอยู่ออก
4. ซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียว ราชาและราชินีเมื่อจับคู่กันแล้วจะอยู่เคียงคู่กันไปตลอดอายุขัย ไม่ยอมมีคู่ใหม่แม้อีกฝ่ายจะตายจากไปก็ตา

ปลวกทุกตัวทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดและเข้มแข็งเสมอ เพื่อให้รังมีชีวิตและสมบูรณ์ที่สุด ปลวกไวต่อการเปลี่ยนแปลงและภาวะอันตราย มีระบบป้องกันภัยที่ดี สัญญาณระบบรังปลวกจะปิดลงทันที หากมีสิ่งแปลกปลอม หรืออันตรายเข้าสู่รัง และจะทำการย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะอันตราย ด้วยเหตุที่ว่า ปลวกมีวิถีการดำรงชีวิต และระบบสร้างอาณาจักรที่เข้มแข็ง หรือเรียกได้ว่าเป็น Miracle of Spontaneous Life


             รังปลวกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย     


: ภาพถ่ายจากสถานที่จริง บรรยากาศจริง ในวันจัดกิจกรรมอบรมพนักงาน และศึกษาธรรมชาติการดำรงชีวิตของปลวกของ บริษัท บิสเทค (ประเทศไทยจำกัด ศึกษาสำรวจเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ที่จังหวัดสระบุรี

(รังปลวกใหญ่มีขนาดฐานกว้าง 5 เมตร สูง 2.50 เมตร และรังปลวกเล็กอีก 2 รังด้านข้าง มีขนาดฐานกว้าง 1.80 เมตรสูง 1.50 เมตร)


Macrotermescarbonarius เป็นปลวกชนิดที่สร้างรังใหญ่บนพื้นดิน ปลวกงานจะเดินเป็นขบวน ออกจากรังในเวลาพลบคล่ำ หรือ ตอนกลางคืนเพื่อขนเศษซากใบไม้ กิ่งไม้ที่ช่วยกันตัดเป็นชิ้นเล็กๆมาเพาะเลี้ยงเป็นส่วนเชื้อรา (Fungus Garden) ภายในส่วนต่างๆของรังเพื่อเป็นอาหารของสมาชิกทั้งหมดในรัง อายุของรังใหญ่ที่เห็นในภาพคะเนว่าน่าจะไม่น้อยกว่า 50 ปี จากประวัติการค้นพบรังนี้เมื่อเกือบ 20 ปีมาแล้ว   ในครั้งนั้นยังไม่พบรังเล็กที่มีปล่องระบายอากาศอีก 2 รังด้านข้างของรังนี้ ปลวกในสกุล Macrotermes เป็นพวกที่มีประโยชน์มากกว่าโทษ ช่วยย่อยสลายกิ่งไม้ ใบไม้ ให้กลายเป็นอินทรียวัตถุ ที่ช่วยให้พืชในป่าเจริญเติบโตได้ดีและในฤดูกาลที่เหมาะสมคือประมาณปลายฝนต้นหนาวเส้นใยในส่วนเชื้อราจะเจริญเป็นเห็ดโคนบริเวณรอบรังปลวก  

 

แหล่งที่มาข้อมูล   :   ท่านอาจารย์ ดร.จารุณี วงศ์ข้าหลวง

เกียรติประวัติ        :

- ผู้ทรงคุณวุฒิ อย. ด้านปลวก

- ที่ปรึกษากรมป่าไม้

- อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ ข้าราชการระดับ 9

- ปริญญาโท M.Sc University of Reading ประเทศอังกฤษ

- ปริญญาเอก Entomology (กีฏวิทยา) North Carolina State University USA

ถามมา-ตอบไป เรื่อง “ปลวก”


   


หมวดธรรมชาติชีวิตของปลวก

1.ปลวกที่พบเจอรอบบ้าน หรือ บริเวณสนามหญ้า, ต้นไม้ สามารถบุกรุกเข้าสู่ตัวอาคาร เพื่อทำลายทรัพย์สินภายในบ้านได้หรือไม่ 


   

    ปลวกที่พบรอบบ้าน หรือบริเวณสนามหญ้าและต้นไม้ หากเป็นชนิดที่มีธรรมชาติในการทำลายอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินภายในแล้วจะสามารถบุกเข้าทำลายทรัพย์สินภายในอาคารได้อย่างรุนแรงได้เสมอหากอาคารนั้นๆไม่มีระบบการป้องกันปลวกที่มีประสิทธิภาพ

    แต่หากปลวกที่พบเป็นชนิดที่ไม่ชอบที่จะเข้าอาศัยในอาคารบ้านเรือนจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับทรัพย์สินภายในบ้านจะมีเพียงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับไม้ที่ใช้ประโยชน์ของอาคารหรือต้นไม้ ไม้ประดับภายในบริเวณบ้านเท่านั้น


2. กรณีบ้านหนึ่งหลัง สามารถมีแหล่งเพาะพันธุ์ปลวก แหล่งสะสมรังปลวก ได้ประมาณกี่รัง


   


    อาคารแต่ละหลังอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลวกได้หลายรัง แต่ไม่อาจกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงได้ได้ว่าในพื้นที่เท่าใดจะมีรังปลวกจำนวนกี่รัง บ้านที่มีพื้นที่มากและมีการวางระบบการป้องกันกำจัดปลวกที่ดีอาจจะไม่พบรังปลวกเลย ในขณะที่บ้านขนาดเล็กแต่ไม่มีระบบการป้องกันกำจัดปลวกอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลวกได้หลายรังก็เป็นได้

    ในการปลูกสร้างอาคารแต่ละชนิดสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ การออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงจุดเสี่ยงที่มักเป็นสาเหตุให้ปลวกบุกรุกเข้าสู่อาคารได้ว่ามีจุดใดบ้างและออกแบบให้เกิดจุดเสี่ยงน้อยที่สุด รวมทั้งต้องจัดการให้มีระบบการป้องกันกำจัดปลวกไม่ให้มีช่องทางที่ปลวกจะบุกรุกทำลายทรัพย์สินในอาคารได้หลังจากที่ปลูกสร้างไปแล้ว


3.ถ้าเราทำลายทางเดินดินของปลวก มีโอกาสหรือไม่ที่ปลวกจะกลับมาสร้างทางเดินดินที่เดิม


   


    เมื่อเราทำลายทางเดินดินของปลวก ส่วนใหญ่ปลวกจะหลีกเลี่ยงที่จะกลับมาทำทางเดินดินซ้ำที่เก่าที่ถูกรบกวน ยกเว้นกรณีที่ทางเดินดินนั้นถูกทำลายเพียงเล็กน้อยโดยที่ปลวกจะสามารถซ่อมแซมส่วนที่ถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที


4.บ้านที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ , ปิดทิ้งร้างเป็นเวลาเนิ่นนาน อาจเกิดความเสี่ยงให้ปลวกย้ายรังเข้ามาอยู่ได้โดยง่าย ใช่หรือไม่?    บ้านที่ปิดร้างไม่มีคนอยู่อาศัยเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกปลวกเข้ามาบุกรุก ทำความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวง เพราะบ้านที่ปิดร้างมีปัจจัยหลายอย่างที่ปลวกชอบเข้าไปอยู่อาศัย คือ

1. บ้านที่ปิดร้างไม่มีการเปิดประตู หน้าต่างจะไม่มีอากาศถ่ายเท ระบายความชื้นที่สะสมอยู่ทั้งภายในตัวบ้านและใต้ถุนบ้าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ปลวกชอบมาก
2. ไม่มีการเคลื่อนไหวของคนหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ทำให้ปลวกมีอิสระในการสร้างรังและขยายพันธุ์รวมทั้งกัดกินทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่


5.ปลวกสามารถทำลายต้นไม้ยืนต้นภายในบริเวณบ้านได้หรือไม่? เพราะเหตุใด ?


   


ปลวกไม้ยืนต้น

    ไม้ยืนต้นในบริเวณบ้านหากว่าไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกบริเวณหลุมปลูกและดินที่ใช้กลบโคนต้นตั้งแต่แรกปลูก ส่วนใหญ่จะกลายเป็นแหล่งที่ปลวกชอบเข้ามาอาศัยและทำลายเนื้อไม้ และในกรณีที่ต้นไม้นั้นมีส่วนหนึ่งส่วนใดของลำต้น กิ่งก้าน หรือราก และอื่นๆไปสัมผัสกับตัวบ้านหรือตัวอาคาร ปลวกก็จะอาศัยเป็นช่องทางในการเล็ดลอดเข้าไปทำลายทรัพย์สินภายในตัวบ้านได้


หมวดการป้องกันกำจัดปลวก

1.หากกำลังมีแผนสร้างบ้านใหม่ มีข้อแนะนำและปฏิบัติอย่างไร ในการกำจัดปลวกอย่างยั่งยืน (Mass Kill ,Long Term & Low Cost)?


      

    ข้อแนะนำที่ควรปฏิบัติเมื่อวางแผนที่จะปลูกสร้างอาคารใหม่ คือ

-ออกแบบอาคารให้มีการยกพื้นสูงจากพื้นดินอย่างน้อยที่สุดประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อให้สามารถกระจายความชื้นออกจากใต้อาคารได้สะดวก

-ปรับพื้นที่บริเวณที่ปลูกสร้างอาคารให้เรียบ กำจัดต้นไม้ รากไม้ เศษไม้ และกระดาษหรือชิ้นส่วนมูลฝอยต่างๆที่จะเป็นอาหารของปลวกได้ออกให้หมด หากพบรังปลวก หรือ แหล่งซ่อนตัวของปลวกกำจัดให้หมด

-บริเวณที่ปลูกสร้างอาคารทั้งหมดควรใช้สารป้องกันกำจัดปลวกเทราด หรือใช้เครื่องพ่นยาแรงดันต่ำอัดยาลงในพื้นดินให้ทั่วทั้งบริเวณโดยใช้สารกำจัดปลวกที่ผสมน้ำแล้วทำตามคำแนะนำในฉลาก อัตรา 5 ลิตรต่อ ความยาวฐานราก 1 เมตร ทั้งด้านในและด้านนอกของฐานราก

-หากมีส่วนอื่นใดของอาคาร เช่น ท่อน้ำทิ้ง กล่องทับท่อน้ำ หรือสายไฟ นอกจากฐานรากที่จะมีส่วนอื่นจากตัวอาคารลงมาติดพื้นดิน จะต้องทำการฉีดหรือเทราดสารกำจัดปลวกโดยรอบให้ทั่วทุกจุดด้วย


2.จุดสังเกตและข้อบ่งชี้ว่าปลวกบุกรุกเข้าสู่ตัวอาคารแล้ว มีอะไรบ้าง?


   


    ข้อบ่งชี้ว่ามีปลวกบุกรุกเข้าสู่อาคารแล้ว

- พบแมลงเม่าบินเล่นไฟโดยเฉพาะภายในตัวอาคาร

- พบปีกแมลงเม่าตามพื้นอาคารโดยเฉพาะตามรอยซอกหลืบ รอยแตก หรือรอยแตกของผนัง หรือพื้นอาคาร

- พบทางเดินดินในบริเวณพื้น ผนัง หรือเพดาน

- วัสดุคล้ายเม็ดทรายเล็กๆเป็นกองบนพื้นอาจเป็นมูลของปลวกไม้แห้งที่ซ่อนตัวอยู่ภายในชิ้นไม้ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร


3.เมื่อพบปลวกบุกรุกเข้าสู่ตัวอาคารเพียงใช้สเปรย์กำจัดแมลง-ปลวก ฉีดพ่นเฉพาะจุดที่พบเห็นปัญหาปลวก เพียงพอที่จะกำจัดปลวกให้เด็ดขาดราบคาบหรือไม่ ? ถ้าไม่ เพราะเหตุใด ?


   


    การใช้สเปรย์กำจัดปลวกฉีดพ่นเฉพาะจุดที่พบเห็นปัญหาปลวก ไม่เพียงพอที่จะกำจัดปลวกให้ราบคาบเด็ดขาด ในความเป็นจริงนั้นเมื่อใดที่เราตรวจพบการเข้าทำลายของปลวกในอาคารใดอาคารหนึ่ง การเข้าทำลายของปลวกมักจะไม่อยู่ในระยะเริ่มแรก แต่ส่วนใหญ่จะพบเมื่อการเข้าทำลายนั้นได้เกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนนั้นแล้ว 1-2ปี และมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วถึงระดับหนึ่ง และมีเครือข่ายของปลวกครอบคลุมภายในอาคารแล้วเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งอาจมีรังย่อย กระจายอยู่ในอาคารหลายจุดด้วยกัน การใช้สเปรย์กำจัดปลวกฉีดพ่นเฉพาะจุดที่พบปลวกจะกำจัดได้เฉพาะปลวกที่อยู่บริเวณนั้นและสัมผัสกับสเปรย์ที่ฉีดพ่นไป ในขณะที่ปลวกที่อยู่ห่างออกไปและไม่สัมผัสสเปรย์ยังไม่ตายและจะเปลี่ยนเส้นทางการเข้าทำลายไปเป็นจุดอื่นที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารกำจัดปลวก


4.ถ้าพบปัญหาปลวกบุกรุก เจ้าของบ้านควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก ?

    ถ้าพบปัญหาปลวกบุกรุก สิ่งที่เจ้าของบ้านควรปฏิบัติ คือ

-หลีกเลี่ยงการรบกวนบริเวณที่พบปลวกซึ่งเป็นสาเหตุให้ปลวกรู้ตัวแล้วหนีไปซ่อนตัวบริเวณอื่น

-แจ้งบริษัทกำจัดแมลงที่มีมาตรฐานในการวางระบบป้องกันกำจัดปลวกให้รีบมาดำเนินการโดยด่วน


5.กรณีบ้านหลักเดิม ได้ทำบริการกำจัดปลวกด้วยวิธีการมาตรฐาน อันได้แก่ ระบบวางท่อน้ำยาเคมีกำจัดปลวก ระบบเจาะพื้นอัดน้ำยาเคมี เป็นต้น ไว้เรียบร้อยแล้วภายในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ต่อมาเจ้าของบ้านมีการต่อเติมอาคารเกิดขึ้นใหม่ติดกับตัวบ้านหลักเดิม มีความจำเป็นจะต้องทำบริการกำจัดปลวกด้วยวิธีมาตรฐานในส่วนต่อเติมอาคารเพิ่มด้วยหรือไม่? กรณีหากไม่ทำมีผลกระทบต่อตัวบ้านหลักเรื่องปลวกบุกรุกเข้าสู่ตัวอาคารได้หรือไม่?    การก่อสร้างต่อเติมอาคารเดิมเชื่อมต่อกับสิ่งก่อสร้างใหม่ทุกกรณี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการป้องกันกำจัดปลวกตามวิธีมาตรฐานให้เต็มพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม หากละเลย ไม่ใส่ใจ ความเสียหายจะเกิดขึ้นทั้งในสิ่งปลูกสร้างใหม่และลุกลามไปสู่อาคารเดิมที่ได้ทำการป้องกันปลวกตามระบบมาตรฐานไว้แล้วได้โดยปลวกแอบซ่อนรังอยู่ใต้พื้นสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ไม่ได้ทำระบบป้องกันปลวกไว้ แล้วเข้าทำลายตัวอาคารเหนือพื้นดินจากนั้นก็ทำทางเดินซ่อนตัวตามรอยแตกของไม้หรือปูนเหนือพื้นดินเข้าสู่อาคารหลังเดิมต่อไป


6.กรณีบ้านเราใช้บริการกำจัดปลวกตามระยะเวลาที่กำหนดทุกปี แต่เพื่อนบ้านไม่เคยทำเลย บ้านเราจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปลวกบุกรุกหรือไม่? ถ้ามีเราจะทำอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด?


   


    บ้านที่ได้ใช้บริการกำจัดปลวกตามระยะเวลาที่กำหนดทุกปี แต่อยู่ติดกับเพื่อนบ้านที่ไม่เคยทำระบบป้องกันกำจัดปลวกใดๆเลยอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดปลวกบุกรุก หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานและประสิทธิภาพของบริการกำจัดปลวกที่ทำไว้ ว่าทำได้ละเอียดถี่ถ้วนครอบคลุมทุกตารางนิ้วของจุดเสี่ยงต่อการบุกรุกของปลวกบ้านนั้นๆหรือไม่ หากทำได้มาตรฐานและครอบคลุมจุดเสี่ยงทุกจุดแล้ว ก็สามารถวางใจได้ว่าโอกาสที่ปลวกจากบ้านข้างเคียงจะลุกลามมาทำความเสียหายให้บ้านเรานั้นมีน้อยมาก

    โอกาสที่จะเกิดการบุกรุกปลวกในอาคารของเรานั้นจะเกิดขึ้นได้จากปลวกเข้าบุกรุกส่วนของอาคารเหนือพื้นดิน และส่วนใหญ่มักจะเกิดบริเวณใต้หลังคาที่กระเบื้องแตกร้าวทำให้น้ำฝนรั่วเข้ามาและทำให้มีความชื้นสะสม แมลงเม่าสามารถใช้เป็นที่สร้างรังได้

    ในกรณีที่ทราบว่ามีปลวกเข้าทำลายทรัพย์สินของเพื่อนบ้านอย่างรุนแรงและต้องการลดความเสี่ยงไม่ให้ปลวกจากบ้านข้างเคียงนั้นบุกรุกเข้ามาสู่บ้านของเรา คือควรเลือกใช้บริการป้องกันกำจัดปลวกที่มีมาตรฐานจากบริษัทที่มีคุณภาพในการให้บริการที่เชื่อถือได้ว่าสามารถจัดระบบการจัดการบริการครอบคลุมจุดเสี่ยงภายใต้อาคารทุกจุดที่ปลวกจะบุกรุกเข้าบ้านของเรา และดูแลซ่อมแซมรอยรั่วบนหลังคาไม่ให้มีความชื้นสะสมบนเพดานใต้หลังคาซึ่งจะเป็นแหล่งสร้างรังให้แมลงเม่าต่อไปแหล่งที่มาข้อมูล   :   ท่านอาจารย์ ดร.จารุณี วงศ์ข้าหลวง

เกียรติประวัติ        :

- ผู้ทรงคุณวุฒิ อย. ด้านปลวก

- ที่ปรึกษากรมป่าไม้

- อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ ข้าราชการระดับ 9

- ปริญญาโท M.Sc University of Reading ประเทศอังกฤษ

- ปริญญาเอก Entomology (กีฏวิทยา) North Carolina State University USA

จุดเสี่ยง "ปลวก" ขึ้นบ้าน

D. ปล่องหุ้มท่อน้ำดี-น้ำเสีย

1.ปลวก ปล่องหุ้มท่อน้ำดี-น้ำเสีย เป็นโครงสร้างของอาคารที่ปลวกมักหลบซ่อนสร้างรังย่อยอยู่ระหว่างช่องว่างของผนังปล่องและตัวท่อน้ำโดยใช้ผนังปล่องเป็นที่กำบังแล้วทำทางเดินไปตามปล่อง เข้าทำลายทรัพย์สินด้านบนของตัวอาคาร

E. ผนังก่อพิเศษ ลักษณะก่อ 2 ชั้น

1.ปลวก ใช้ช่องว่างระหว่างรอยต่อของผนังชั้นนอกและชั้นในเพื่ออาศัยและสืบพันธุ์เพื่อรอเวลาบุกรุกไปทำลายส่วนอื่นของอาคารต่อไป

F.ปล่องหุ้มท่อน้ำดี-น้ำเสีย

1.ปลวก ปล่องหุ้มท่อน้ำดี-น้ำเสีย เป็นโครงสร้างของอาคารที่ปลวกมักหลบซ่อนสร้างรังย่อยอยู่ระหว่างช่องว่างของผนังปล่องและตัวท่อน้ำโดยใช้ผนังปล่องเป็นที่กำบังแล้วทำทางเดินไปตามปล่อง เข้าทำลายทรัพย์สินด้านบนของตัวอาคาร

T.รากไม้

1.ปลวก ใช้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรังอยู่ในดินใต้อาคาร สามารถบุกรุกเข้าอาคารได้หากพื้นดินไม่ได้มีการใช้สารป้องกันปลวก และมีรอยแตกของพื้นคอนกรีตโดยแทรกตัวผ่านรอยแตกเข้าสู่อาคาร

U.ท่อน้ำเสีย

1.แมลงสาบ ใช้เป็นที่หลบซ่อนตัวและเป็นช่องทางเข้าสู่อาคารผ่านทางปล่องหุ้มท่อน้ำดี – น้ำเสีย

2.หนู ใช้เป็นที่อาศัย สืบพันธุ์  และบุกรุกเข้าอาคารทางปล่องหุ้มท่อน้ำดี – น้ำเสียแหล่งที่มาข้อมูล   :   ท่านอาจารย์ ดร.จารุณี วงศ์ข้าหลวง

เกียรติประวัติ        :

- ผู้ทรงคุณวุฒิ อย. ด้านปลวก

- ที่ปรึกษากรมป่าไม้

- อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ ข้าราชการระดับ 9

- ปริญญาโท M.Sc University of Reading ประเทศอังกฤษ

- ปริญญาเอก Entomology (กีฏวิทยา) North Carolina State University USA